AS DNB finansiāla stāvokļa analīze

Дата поступления: 26 Января 2013 в 21:16
Автор работы: a************@inbox.lv
Тип: курсовая работа
Скачать целиком (78.19 Кб)
Содержимое работы - 1 файл
Скачать файл  Открыть файл 

studijudarbs3 (beigu variants).docx

  —  81.40 Кб
Краткое описание
Uzņēmuma finansiālā stāvokļa novērtēšana ir pamats pareizai uzņēmuma vadīšanai un tā nākotnes perspektīvu nodrošināšanai, tādēļ autore nolēma izpētīt uzņēmuma finanšu situāciju un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai.
Teorētiskajā daļā apskatīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kuri sastāv no finanšu analīzes būtības, finanšu pārskatu horizontālās un vertikālās analīzes, finanšu koeficientu analīzes.
Praktiskajā daļā autore veica uzņēmuma gada pārskatu analīzi par 2007.-2011.gadu, novērtējot uzņēmuma finanšu stāvokļa izmaiņas analizējamo periodu laikā.
Содержание работы
Ievads 5
1. Finanšu analīzes teorētiskie aspekti 7
1.1. Finanšu stāvokļa analīzes būtība 7
1.2. Finanšu pārskatu horizontālā un vertikālā analīze 8
1.3. Finanšu koeficientu analīze 10
2. Uzņēmuma apraksts, tās veids un darbība 12
3. DNB finanšu situācijas izvērtējums 14
3.1. AS DNB finanšu stāvokļa kopējais novērtējums 14
3.2. Gada pārskata sastādīšanas un apstiprināšanas kārtība 15
3.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 15
3.4. Naudas plūsmas pārskats 18
3.5. Bilance 19
4. AS DNB finanšu anaīze 22
4.1. Horizontāla analīze 22
4.2. Vertikāla analīze 23
4.3. Rentabilitātes rādītāju analīze 25
4.4. Likviditātes analīze 26
4.5. Kapitāla pietiekamības rādītājs 27
4.6. Izdevumu attiecība pret ienākumiem 28
Secinājumi 29
Priekšlikumi 30
Izmantotas literatūras un avotu saraksts 31