На главную
 → 

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Історія бухгалтерського обліку

В історії розвитку бухгалтерського обліку вчені виділяють три парадигми обліку: уніграфічну (просту), камеральну, диграфічну (подвійну). Терміни „уніграфічна” і „диграфічна” вперше в теорії обліку були запроваджені французьким ученим Е.П. Леоте.Першою парадигмою обліку вчені називають уніграфічну (просту). У цій парадигмі використовувався тільки натуральний вимірник, гроші трактувались як окремий його випадок. 31 Октября 2012  Тип: доклад  Скачать

Історія міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є величезне зростання зовнішньоекономічних зв’язків країн із різним ступенем розвитку.
Господарське зближення націй дедалі більше впливає на темпи і характер економічного та соціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, тому міжнародні економічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасного життя. Становлення та розвиток цих відносин – безпосередній результат поступової інтернаціоналізації виробництва і формування ринку.
19 Марта 2012  Тип: реферат  Скачать

Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні

Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна наука не дала однозначної відповіді, який момент слід вважати виникненням бухгалтерського обліку. В багатьох випадках це пояснюється недостатньою кількістю джерел, що збереглися, - облікових документів, які використовувалися нашими попередниками. 06 Ноября 2011  Тип: контрольная работа  Скачать

Аактивні операції комерційних банків. Їх загальна характеристика.

Активні операції банку — це операції з розміщення мобілізованих банком ресурсів у депозити, кредити, інвестиції, основні засоби й товарно-матеріальні цінності. До них належать:
— операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формах із метою підтримання ліквідності банку;
— розрахункові операції, пов'язані з платежами клієнтів;
— касові операції з приймання і видавання готівки;
— кредитні операції, пов'язані з наданням кредитів різних форм і видів юридичним, фізичним особам, банкам;
— інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери (акції, державні та корпоративні облігації) на тривалий строк;
— фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;
— валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому та міжнародному валютних ринках;
— депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в НБУ та в інших банках;
— операції з купівлі-продажу банківських металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках;
— операції з придбання основних засобів, матеріальних та нематеріальних активів.
21 Ноября 2012  Тип: реферат  Скачать

Ааспекты консолидированной бухгалтерской отчетности

Современные крупные организации могут объединять несколько предприятий с различной системой участия. Под одним наименованием находится не одно предприятие, а целая группа связанных предприятий. Организации, имеющие в своей структуре дочерние предприятия, составляют консолидированную отчетность.

Длительное время под «объединением отчетности» понималось элементарное суммирование статей балансов предприятий, входящих в единый хозяйственный комплекс. Это несло в себе вероятность необъективного отражения в объединенной бухгалтерской отчетности показателей деятельности группы предприятий в целом.
25 Августа 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

АВС – метод учета затрат и калькулирования

Целью данной курсовой работы является исследование АВС – метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.
Реализация указанной цели достигается путем решения следующих задач:
• определить сущность функционального метода учета затрат;
• выявить порядок учета затрат при процессной структуре с использованием АВС - метода;
• применить функциональный учет затрат (АВС- метода) в непроизводственной сфере.
20 Ноября 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

АВС-костинг

Activity-based costing (учет затрат по функциям или функциональный учет) - метод пооперационного калькулирования, рассматривающий операции в качестве основных объектов учета и калькулирования в целях исчисления себестоимости продукции. Идея заключается в поэтапном распределении на себестоимость продукции косвенных расходов. АВС метод предполагает, что любые затраты вызваны определенной деятельностью и каждому типу продукции соответствует свой набор видов деятельности. 19 Марта 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Автоматизация банковской деятельности

Когда-то в среде разработчиков бытовало мнение, что достаточно пяти человек для создания банком системы комплексной автоматизации. Каждый банк, отдел автоматизации которой сколько-нибудь амбициозен, занимался разработкой своей АБС. Сегодня, когда фирмы разработчики, выделяют под специализированные проекты громадные коллективы (более 100 разработчиков) и тратит много времени на создание и сопротивление сложных многоцелевых систем, банки начинают избавляться от "дешевой левизны" и в основном перешли на программные варианты АБС. 21 Декабря 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

Автоматизация бухгалтерии на предприятии "Автосити"

К настоящему моменту разработано огромное множество языков и технологий программирования, несовместимых между собой или совместимых лишь частично. В то время как разработку автономных приложений можно выполнять на одном каком-то языке программирования, создание приложений для Интернета требует знаний множества языков и технологий. 13 Мая 2012  Тип: отчет по практике  Скачать

Автоматизация бухгалтерского учета

Руководителю российского предприятия сегодня приходится принимать решения в условиях неопределенности и риска, что вынуждает его постоянно держать под контролем различные аспекты финансово - хозяйственной деятельности. Эта деятельность отражена в большом количестве документов, содержащих разнородную информацию. Грамотно обработанная и систематизированная она является в определенной степени гарантией эффективного управления производством. Напротив, отсутствие достоверных данных может привести к неверному управленческому решению и, как следствие, к серьезным убыткам. 06 Марта 2011  Тип: курсовая работа  Скачать