На главную
 → 

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Амортизация основных средств и особенности её начисления для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения прибыли

Исходя из выше поставленных целей, передо мной стоят следующие задачи:
выяснить какую роль играют амортизационные отчисления в деятельности организации;
определить какими нормативными актами, законами и т.п. регулируются в Российской Федерации амортизационные отчисления в бухгалтерском и налоговом учетах;
рассмотреть, как и какими методами учитывается амортизация в налоговом и бухгалтерском учетах.
29 Ноября 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

Амортизация основных средств на примере предприятия

АМОРТИЗАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, АРЕНДА, ИЗДЕРЖКИ, АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, УЧЕТ.
Объектом исследования является амортизация основных средств и ее учет на примере ООО Стамо.
Цель работы – изучение действующих как в теории так и в практике способов расчета амортизации основных средств, отражение ее в системе счетов бухгалтерского учета и выработка предложений по их совершенствованию.
Область применения – в процессе обучения бухгалтерского учета и других экономических дисциплин.
23 Сентября 2010  Тип: курсовая работа  Скачать

Амортизация основных фондов предприятия

Результаты такого анализа нужны, прежде всего, собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, менеджерам и налоговым службам. Исходя из поставленной цели, можно сформулировать задачи:
предварительный обзор состава и структуры основных фондов;
характеристика оценки и переоценки основных средств;
характеристика понятия амортизации;
оценка методов начисления амортизации;
расчет коэффициентов использования основных средств;
02 Января 2012  Тип: реферат  Скачать

Аналіз доходів і витрат підприємства

Предметом дослідження даної роботи є механізм формування та управління доходами та витратами на досліджуваному підприємстві.

Для виконання поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

визначити теоретичні засади управління грошовими потоками на підприємстві;
провести аналіз грошових потоків підприємства в порівнянні із його конкурентом;
визначити рівень збалансованості та ефективності грошових потоків в порівнянні із його конкурентом;
провести оптимізацію та синхронізацію грошових потоків підприємства та його конкурента;
розробка плану розвитку грошових потоків досліджуваного підприємства.
10 Октября 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз виконання Державного бюджету України за 2009 рік

Аналіз виконання бюджету за 2009 рік проведено за основі оперативної звітності Державного казначейства України, офіційної статистичної інформації Державного комітету статистики України, даних Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. 19 Декабря 2011  Тип: реферат  Скачать

Аналіз готової продукції та її реалізації

Метою даної роботи є аналіз готової продукції та її реалізації, а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики готової продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв.
Завдання даної роботи є характеристики готової продукції ї аналіз обсягу і асортименту продукції власного виробництва, аналіз стану розрахунків з покупцями і узагальнення резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції.
21 Ноября 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз доходів

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток.
Прибуток — це грошовий дохід, утворений у результаті виробничо-господарської діяльності. Прибуток виконує такі основні функції:
 оцінки підсумків діяльності підприємства;
 розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);
 джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.
10 Января 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз капіталу підприємства

Актуальність цієї теми полягає в тому, що необхідність дослідження фінансів акціонерних товариств зумовлена тим, що нині переважна більшість підприємств мають низьку ефективність господарської діяльності через високий рівень зносу основних фондів та обмеженість власних фінансових ресурсів для модернізації і технічного переозброєння виробництва. Тому особливе місце слід приділяти питанням пошуку шляхів залучення фінансових ресурсів у діяльність акціонерних товариств та визначення напрямів підвищення ефективності їх використання. 05 Мая 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз кредитів приватбанку

Аналіз фінансово-економічної діяльності буде включати в себе поглиблений аналіз кредитних вкладень, процентної політики за кредитними операціями та загальний аналіз доходів і витрат банку, їх вплив на прибуток.
Аналіз діяльності комерційного банку включає:
- Оцінку стану і результатів діяльності банку за звітний період;
23 Ноября 2011  Тип: доклад  Скачать

Анализ безубыточности деятельности предприятия и планирование объема производства

Известно, что целью деятельности предприятия в современной экономике является получение прибыли. Именно при этом условии фирма может стабильно существовать и обеспечивать себе основу для роста. Стабильная прибыль фирмы проявляется в виде дивиденда на вложенный капитал, способствует привлечению новых инвесторов и, следовательно, увеличению собственного капитала фирмы. Поэтому становится ясным интерес к проблемам прибыльности деятельности фирмы. 29 Августа 2011  Тип: курсовая работа  Скачать