На главную
 → 

Рефераты по социологии

«Социологизм» как философское обоснование социологии

Эмиль Дюркгейм - один из создателей социологии как науки, как профессии и предмета преподавания. Он родился 15 апреля 1858 г. в г Эпинале на северо-востоке Франции, в небогатой семье потомственного раввина. В детстве будущего автора социологической теории религии готовили к религиозному поприщу его предков, обучая древнееврейскому языку. Торе и Талмуду. Однако он довольно рано отказался продолжить семейную традицию. Биографы Дюркгейма отмечают, что определенное влияние на это решение оказала его школьная учи­тельница-католичка. 11 Марта 2012  Тип: реферат  Скачать

«Средний класс» в классовой системе

За последние годы интерес к среднему классу в России пережил несколько подъёмов и спадов. Первый всплеск его был связан с начавшейся трансформацией социальной структуры российского общества, необходимостью понять, в каком направлении она происходит. Становление среднего класса в России связывалось прежде всего с экономическим развитием страны в рамках модели либеральных реформ, которая реализовалась в России с начала 90-х годов. 21 Октября 2012  Тип: контрольная работа  Скачать

Ідеї Ренесансу в Україні

Ренесанс в українській культурі був своєрідним і як історичний етап хронологічно не збігався з італійським або західноєвропейським Відродженням. Ренесанс почав торувати свій шлях в українських землях вже на початку XVI ст. Однак лише в другій половині XVI ст. та в перші роки XVII ст. прояви Ренесансу стали досить помітними. Причина такого відставання була насамперед пов´язана із занепадом внаслідок монголо-татарської навали однієї з найрозвинутіших держав Середньовіччя - Київської Русі. На українських землях була на довгий час загальмована культурна еволюція. Були знищені головні культурні центри, втрачена культурна еліта. 19 Апреля 2012  Тип: реферат  Скачать

Індекс людського розвитку

Актуальним в теоретичному та практичному плані є поглиблене розуміння тих тенденцій, закономірностей і факторів, що визначають стан, рівень та перспективу якісної динаміки людського розвитку населення України в складних сучасних умовах, а також наукове обґрунтування шляхів та ефективних механізмів забезпечення цього процесу.
Кінцевою метою економічного розвитку будь-якої країни та світу в цілому має бути створення умов для всебічного розвитку людини, покращення її добробуту, забезпечення її довгого та здорового життя. Саме за рівнем розвитку людського потенціалу можна судити про рівень соціально-економічного розвитку країни в цілому.
09 Февраля 2013  Тип: реферат  Скачать

Історичні та концептуальні вимоги благодійництва

Процеси, що відбуваються в сучасній Україні - розшарування суспільства, зубожіння значної маси населення - змушують звернути увагу не тільки на відродження економіки і необхідність підвищення добробуту народу, а й на вивчення досвіду, пов'язаного з організацією поточної практичної допомоги культурі, зокрема, благодійності, як прояви турботи держави про моральне здоров'я та інтелектуальний потенціал будь-якого соціуму. 03 Октября 2011  Тип: контрольная работа  Скачать

Аборт - как социальная проблема

Цель: обосновать проблему аборта и его социальное значение.
Объект: искусственный аборт.
Предмет: аборт как социальное явление.
09 Января 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Абрахам Харольд Маслоу

Абрахам Харольд Маслоу (Abraham Harold Maslow) народився в Брукліні, Нью-Йорк, в 1908 році. Він був сином неосвічених батьків-євреїв, які емігрували з Росії. Батьки дуже хотіли, щоб він, старший із семи дітей, отримав освіту, і сприяли цьому, хоча, за його власним визнанням, він був самотній і нещасний майже всі роки свого дитинства: "Дивно, що, маючи таке дитинство, я не захворів психозом . Я був маленьким єврейським хлопчиком серед сусідів неєвреїв. Це трохи нагадує ситуацію, коли перший негр вступає до школи для білих. Я був самотній і нещасний. 22 Ноября 2011  Тип: статья  Скачать

Агрессивная среда

Целью курсовой работы является изучение особенности управления в условиях агрессивной среды с точки зрения новейших отечественных и зарубежных исследований по сходной проблематике.
Задачи:
Изучить сущность агрессивной среды;
Раскрыть сущность управления организацией в условиях агрессивной среды;
Рассмотреть способы управления в агрессивной среде.
09 Марта 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Агюст конт основоположник социологии

Построение различных теоретических моделей общества с целью поиска наилучшего общественного устройства началось одновременно с возникновением философии. Уже Платон в своих диалогах «Государство» и «Тимей» (а так же в некоторых других)описывает принципы построения наилучшего государства, а так же приводит классификацию государств. Эту традицию продолжает и Аристотель, правда его классификация государств и представления об идеале выглядят несколько по иному. Но общей особенностью античной социальной философии было отождествление понятий общество и государство, а так же теоретическое обоснование рабовладения, как соответствующего природе человека. 24 Ноября 2011  Тип: реферат  Скачать

Адаптацію до умов інтернатного закладу дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення

Гуманізація суспільних відносин передбачає наявність особливої уваги до найменш захищених членів суспільства, серед яких особливе місце відведено дітям із відхиленням розвитку. Більшість людей стереотипно сприймають таких дітей, суспільна думка їм автоматично навішує ярлик «другосортності». Як наслідок, діти часто виростають з образою на навколишній світ. Перед педагогами, соціологами, психологами, які працюють у системі корекційної освіти, стоїть нелегке завдання, що полягає у зміні існуючої ситуації. 21 Ноября 2012  Тип: дипломная работа  Скачать