На главную
 → 

Рефераты по анализу финансовой деятельности предприятия

Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ “Київська поліграфічна фабрика “Зоря”

Для написання курсової роботи на тему “Аналіз господарської діяльності підрозділу поліграфічного підприємства” за базу для досліджень мною було обрано дільницю глибокого друку відкритого акціонерного товариства “Зоря”.
Дана тема є дуже актуальною , насамперед , коли економіка України знаходиться в стані переходу до ринку . Економічний аналіз дозволяє об’єктивно оцінити хід господарювання , визначити розміри та причини відхилення від стандартних параметрів та очікуваних результатів , виявити резерви підвищення ефективності виробництва та розробити заходи щодо їх мобілізацїї
29 Июня 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз майнового стану ТОВ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Найкрупніше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне по своїх масштабах і можливостях з повним металургійним циклом, яке включає виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди і металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів. Підприємство спеціалізується на виробництві арматурної сталі і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталей, а також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат, доменний шлак. Виготовлений на підприємстві металопрокат використовують у всіх кліматичних зонах планети, і це сприяє створенню підприємству іміджу надійного партнера, який враховує і задовольняє запити кожного конкретного споживача. 21 Ноября 2011  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз основних засобів підприємства

Метою курсової роботи є систематизація, узагальнення, розширення і закріплення теоретичних знань, поглиблення вивчення організації і практики ведення економічного аналізу підприємств, зокрема аналізу наявності і використання основних засобів на основі річної бухгалтерської звітності.
Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні завдання:
-вивчити основні теоретичні і методичні положення економічного аналізу, його суть, значення, основні принципи, методику проведення;
-дослідити систему показників структури і стану основних засобів;
-вивчити методику аналізу забезпеченості підприємства основними засобами;
-вивчити методику аналізу ефективності використання основних засобів на підприємстві;
-сформувати висновки та пропозиції, направлені на вдосконалення поточного і перспективного стану основних засобів підприємства.
11 Апреля 2013  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз платоспроможності й фінансової стійкості підприємства

Зовнішнім проявом фінансової стійкості підприємства є його платоспроможність. Підприємство вважається платоспроможним, якщо грошові кошти, які в нього є, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, тимчасова фінансова допомога іншим підприємствам) й активні розрахунки (розрахунки з дебіторами) покривають його короткострокові зобов'язання. Платоспроможність підприємства можна подати у вигляді нерівності: 19 Марта 2012  Тип: реферат  Скачать

Аналіз прибутку банку та його розподіл

актуальність обраної теми обумовлено необхідністю вирішення питань формування прибутку в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційних банків України та недостатнім рівнем теоретичної розробки даної проблеми.
Мета дослідження полягає у визначенні напрямів вдосконалення формування прибутку комерційного банку на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.
18 Марта 2012  Тип: курсовая работа  Скачать

Аналіз собівартості виробництва електроенергії на теплоелектростанціях

У основі методики аналізу собівартості випуску продукції на теплоелектростанціях лежить виявлення причинно-наслідкових зв'язків, що складаються в процесі формування даного показника і їх моделювання, що забезпечує кількісну оцінку дії кожної причини в їх сукупності на кінцевий результат. Відповідно до запропонованої раніше методики аналіз даного показника, як і по інших галузях промисловості, починається із загальної оцінки витрат на одиницю випущеної продукції або на однієї неї гривну. 27 Марта 2012  Тип: контрольная работа  Скачать

Аналізу фінансових результатів підприємства та визначення шляхів їх підвищення

Виходячи з актуальності й ступеня наукової розробки проблеми, метою дипломної роботи є теоретичне та методологічне обґрунтування методики складання балансу та проведення аналізу і аудиту фінансового стану підприємств.При вирішенні поставлених завдань застосовувалися такі методи, як метод експертних оцінок, кореляцiйно-регресiйного аналізу, економічного аналізу.
Структура дипломної роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи (дванадцять підрозділів), висновки і пропозиції та список використаних джерел.
03 Марта 2013  Тип: дипломная работа  Скачать

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

Цель выполнения курсовой работы: формирование знаний о методике анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также навыков использования результатов анализа для принятия решений в условиях рыночной экономики, выявления тенденций развития и повышения экономической эффективности деятельности предприятия.

Исходная информация – данные годовых эксплуатационных и бухгалтерских отчетов одного из дочерних подразделений Восточного порта. Данное предприятие является обществом с ограниченной ответственностью и входит в состав Находкинского транспортного узла. Оно арендует у порта по договору территорию и причальный фронт (причалы №№ 35 и 36), а механизация и остальная часть основных средств находится в собственности данного предприятия. Эксплуатационный период составляет 365 дней в году.
12 Декабря 2010  Тип: курсовая работа  Скачать

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности

Целью выполнения данной курсовой работы является закрепление знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, приобретение навыков обработки данных и формирования грамотного и обоснованного анализа деятельности предприятия.
Главными задачами курсовой работы являются: оценка показателей и диагностика деятельности, выявление «узких» мест и достоинств организации, а так же формулирование рекомендаций совершенствования экономической и управленческой деятельности.
06 Января 2012  Тип: контрольная работа  Скачать

Анализ и оценка финансового состояния ЗАО «Белый Яр» Курагинского района

Цель работы – внутренний анализ финансового состояния: систематический контроль за планомерным поступлением денежных средств и размещение собственных и заемных средств таким образом, чтобы максимизировать прибыль, укрепить платежеспособность и финансовую устойчивость организации. Внешний анализ – оценка риска вложения средств в имущество анализируемого предприятия или контроль за его деятельностью. 18 Апреля 2012  Тип: курсовая работа  Скачать