Власний капітал

Дата поступления: 10 Октября 2011 в 20:03
Автор работы: Пользователь скрыл имя
Тип: контрольная работа
Скачать целиком (69.27 Кб)
Содержимое работы - 1 файл
Скачать файл  Открыть файл 

курсова Власний кап_тал.doc

  —  346.50 Кб

     4.3. Відображення даних  про Власний капітал  та забезпечення зобов’язань в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності

     У регістрах при журнальній формі  ведення бухгалтерського обліку операції з обліку власного капіталу, забезпечень, цільового фінансування і цільових надходжень, а також страхових резервів відображаються в Журналі 7.

     У Журналі 7 відображаються операції про  зміну в складі власного капіталу підприємства, про нарахування та витрачання забезпечень майбутніх  витрат і платежів та коштів цільового  призначення. Відомості 7.1, 7.2, 7.3 забезпечують накопичення аналітичних даних щодо додаткового капіталу, використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат і платежів за період з початку поточного року.

     Записи  до Журналу 7 здійснюються на підставі підсумків відомостей аналітичного обліку або (при невеликій кількості операцій) безпосередньо на підставі первинних документів [11].

     Дані  з рахунків 40 "Статутний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове. фінансування і цільові надходження", 49 "Страхові резерви" знаходять відображення у Журналі 7 підсумками за місяць кредитових та дебетових оборотів і сальдо за зазначеними рахунками у розрізі статей аналітичного обліку.

     У Примітках до річної фінансової звітності  наводиться наступна інформація про  власний капітал (див. рис. 4.5).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

Рис. 4.5. Розкриття інформації про власний капітал в Примітках до річної фінансової звітності 

     Відповідно  до П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" усі підприємства розкривають у  Примітках до річної фінансової звітності  інформацію про призначення та умови  використання кожного елементу власного капіталу (крім статутного капіталу).

     Деталізована  інформація щодо забезпечення зобов’язань  знаходить відображення у Примітках  до річної фінансової звітності.

     У Примітках до річної фінансової звітності (ф.№ 5) відображається деталізована інформація про зміни в забезпеченнях зобов'язань відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання" [22].

     Роль  елементів методу бухгалтерського  обліку в обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань відображено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

Роль  елементів методу бухгалтерського  обліку при фіксації формування, змін та використання власного капіталу та забезпечень  зобов’язань

Елементи  методу обліку Роль елементів  методу в обліку власного капіталу і забезпечення зобов’язань
Метод бухгалтерського  обліку Елементи  методу бухгалтерського обліку Систематичне  та хронологічне спостереження за власним  капіталом  і забезпеченням зобов’язань Документу-

вання

Документування  операцій з власним капіталом  та забезпеченнями зобов’язань забезпечує суцільне та безперервне спостереження за ними
Інвентар-ризація Завдяки інвентаризації перевіряється наявність власного капіталу та забезпечень зобов’язань  на підприємстві, та забезпечується повнота  і достовірність даних бухгалтерського обліку та звітності
Вартісне (грошове) вимірювання власного капіталу та забезпечення зобов’язань  Оцінка Надає можливість визначити загальний розмір наявних  на підприємстві активів, що належать підприємству,  так суми забезпечень  зобов’язань
Групування, реєстрація та систематизація власного капіталу та забезпечення зобов’язань  Рахунки Використання  рахунків дозволяє узагальнити інформацію щодо формування, зміни та використання власного капіталу й забезпечень  зобов’язань підприємства
Подвійний запис Завдяки подвійному запису можливе одержання інформації про господарські засоби, які формують власний капітал підприємства, про  зміни у власному капіталі та використання створених забезпечень зобов’язань
Узагальнення  інформації про власний капітал і забезпечення зобов’язань Баланс За допомогою  балансу узагальнюються та групуються господарські записи про власний  капітал та забезпечення зобов’язань  підприємства на звітну дату
Звітність Завдяки фінансовій звітності узагальнюється формування, зміни та використання власного капіталу та забезпечень зобов’язань в аналітичних розрізах, що забезпечує одержання інформації для потреб управління, аналізу та контролю господарської діяльності підприємства
 

     Отже, завдяки використанню цих елементів  методу бухгалтерського обліку власникам та іншим суб’єктам для управління, аналізу і контролю господарської діяльності підприємства надається інформація, яку управлінський персонал може використати з метою забезпечення збереження майна власника та контролю за формуванням і розподілом прибутку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновки

     Кожне підприємство, організація чи установа для реалізації поставлених цілей  має у своєму розпорядженні як засоби праці (будівлі, машини, устаткування і т.ін.), так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо і т.ін.), які в сукупності складають господарські засоби, тобто власність підприємства. В свою чергу власність асоціюється із поняттям “Капітал”.

     Джерелами формування активів підприємства є  власні засоби (власний капітал), позичені кошти (позичений капітал).

     Гарантією захищеності прав власників підприємства виступає власний капітал, зокрема  зареєстрована його частина –  статутний капітал. В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 “Баланс” власний капітал визначається як частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. В зв’язку з таким визначенням власного капіталу можна стверджувати, що в момент створення підприємства його власний (стартовий) капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками і оцінюється за вартістю підприємства. Тому на стартовому етапі основна облікова модель набуває вигляду А=К. Саме так трактується початковий статутний капітал П(С)БО “Баланс”, в статті 37 якого записано, що статутний капітал – зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

     Таким чином, власний капітал – це частина  в активах підприємства, що залишається  після вирахування його зобов’язань. Згідно класифікації власного капіталу за формою та рівнем відповідальності вирізняють: статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілені прибутки (непокриті збитки), вилучений капітал, неоплачений капітал.

     Питання, пов'язані з обліком власного капіталу, постійно знаходяться в центрі уваги як вітчизняних, так і зарубіжних провідних вчених-економістів.

     Документування  господарський операцій при формуванні та збільшення капіталу здійснюється за допомогою: статуту, установчого  договору, накладних, виписок банку, актів приймання-передачі основних засобів, рішень зборів акціонерів (засновників), довідок та розрахунків бухгалтерії, ПКО тощо; при зменшенні капіталу - статуту, установчого договору, рішень зборів акціонерів (засновників) накладних, платіжних доручень, ВКО, виписок банку, реєстраційних карток встановленого зразка, нотаріально завірених змін до установчих документів, протоколів загальних зборів учасників, документу, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, довідок бухгалтерії тощо.

     Синтетичний облік власного капіталу ведеться на рахунках: 40 “Статутний капітал”, 41 “Пайовий капітал”, 42 “Додатковий капітал”, 43 “Резервний капітал”, 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, 45 “Вилучений капітал”, 46 “Неоплачений капітал” з відповідними субрахунками.

     Аналітичний облік власного капіталу проводиться  наступним чином: статутний капітал  – за видами капіталу, за кожним засновником (учасником), акціонерами; пайовий капітал  – за видами капіталу; додатковий капітал  – за видами капіталу та за кожним засновником, учасником, акціонерами; резервний капітал – за видами капіталу та напрямами використання; нерозподілені прибутки – за напрямами використання нерозподіленого прибутку; вилучений капітал – за видами акцій (вкладів, паїв); неоплачений капітал – за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) і за кожним засновником (учасником) підприємства.

     Відображення  власного капіталу в облікових регістрах: журнал 7, Додатковий капітал – Відомість 7.1, Нерозподілені прибутки (непокриті  збитки) – Відомість 7.2; відображення власного капіталу у фінансовій звітності: ряд. 300-380 Балансу (ф.№1), ряд. 220 Звіту про фінансові результати (ф. №2), ряд. 310 Звіту про рух грошових коштів (ф. №3), Звіт про власний капітал (ф. №4). 

Використана література

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову  звітність в Україні” від 16.08.1999 р. № 996-ІV.
 2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
 3. Бугаев А.В. Юридическая теория бухгалтерского учета: Научное издание.– Мн.: БГУ, 2000, – 224 с.
 4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП Рута, 2003. – 444 с.
 5. Бухгалтерський облік: Навч. – метод. посібник для самост. вивч.диск. / Л.Г. Словінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 370 с.
 6. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП Рута, 2005. – 756 с.
 7. Зубко А.Б. Організація обліку в акціонерних товариствах: Дис...канд. екон. наук: 08.06.04. – Х., 2002. – 182 с.
 8. Канцуров О.О. Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах: Автореф. Дис...канд. екон. наук: 08.06.04. – Інститут аграрної економіки УААН. – К., 2000. – 161 с.
 9. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 473 с.
 10. Коротаев С.Л. Уставный капитал и расчеты с учредителями: правовые основы, бухгалтерский учет, налогообложение, международная практика: Монография. – Мн.: Хозяйство и право, 2002. – 138 с.
 11. Кузьмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: “Все про бухгалтерський облік”, 1999. – 228с.
 12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб і доп. – Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2003. – 628 с.
 13. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 215 с.
 14. Мох”д І. М. Аль Нажар Облік і контроль дивідендів (на прикладі підприємств Житомирської області): Автореф. Дис...канд. екон. наук: 08.06.04. – Інститут аграрної економіки УААН. – К., 2003. – 141 с.
 15. Наумова Т.А. Наукові основи власного капіталу та аналіз інвестиційної привабливості акціонерних товариств: Дис...канд. екон. наук: 08.06.04. – Харків, 2001. – 148 с.
 16. Пашковская Л.В. Учет и отчетность в системе управления корпоративным капиталом: Автореф. Дис…канд. экон. Наук: 08.00.12. – УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации. – Минск, 2004. – 157 с.
 17. Питель С.В. Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України): Автореф. Дис...канд. еон. Наук: 08.06.04. – Тернопільська академія гародного господарства. – Тернопіль, 2001. – 185 с.
 18. Разборська О.О. Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств: Автореф. Дис...канд. екон. наук: 08.06.04. – Київський національний торговельно-економічний університет. – К., 2005. – 152 с.
 19. Снеткова Т.А. Учет и анализ собственного капитала в акционерных обществах промышленности: Дисс…канд. экон. Наук: 08.00.12. – Казань, 1995. – 189 с.
 20. Сук Л.І. Бухгалтерський облік. – К.: Ін-т післядипломної освіти КНУ ім. Т.Шевченка, 2001. – 340 с.
 21. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 471 с.
 22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. зал. – 5-те вид., допов. й переробл. – К.: А.С.К., 2000. – 784 с.
 23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: підручник: А.С.К., 2001. – 784 с.
 24. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 444 с.
 25. Ярощук О.В. Аналіз формування капіталу підприємства: Автореф. Дис...канд. екон. наук: 08.06.04. – Тернопільська академія народного господарства МОН України. – Тернопіль, 2004. – 161 с.
Страницы:← предыдущая123456
Краткое описание
мета курсової роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань з дисципліни ”Бухгалтерський облік”, зокрема більш широко розглянути одну з важливих тем даного курсу – облік власного капіталу.
Содержание работы
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 6
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ПО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 6
РОЗДІЛ 2 9
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ: ПОНЯТТЯ, ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 9
1.1. Економічна сутність та класифікація власного капіталу 9
1.2. Порівняльна характеристика ПСБО і МСФЗ 11
1.3. Характеристика складових власного капіталу 13
РОЗДІЛ 3 18
ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 18
РОЗДІЛ 4 21
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 21
4.1. Характеристика рахунків з обліку Власного капіталу та забезпечення зобов’язань 21
4.2. Облік складових власного капіталу 26
4.2.1. Облік статутного капіталу. 26
4.2.2. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю. 29
4.2.3. Облік акціонерного капіталу. 32
4.2.4. Облік пайового капіталу 33
4.3. Відображення даних про Власний капітал та забезпечення зобов’язань в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності 38
ВИСНОВКИ 41
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 44